Regulamin

Programu lojalnościowego „Solidny Dekarz”

§ 1Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego „Solidny Dekarz” oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.
 2. Definicje:
  1. Program lub Program lojalnościowy – akcja promocyjna w postaci programu lojalnościowego prowadzonego pod nazwą „Solidny Dekarz”, w ramach której Uczestnicy dokonujący zakupów u Partnerów otrzymują Punkty za zakupy poszczególnych produktów zgodnie z warunkami aktualnych Programów promocyjnych.
  2. Nagroda – rzecz ruchoma inna niż będąca przedmiotem transakcji dokonywanych pomiędzy Partnerem i Uczestnikiem, albo bon zakupowy o określonej wartości, zawarte w katalogu nagród dostępnym na Stronie internetowej Programu lub w Aplikacji mobilnej Programu, którą Uczestnik ma prawo nabyć za zgromadzone w ramach Programu Punkty.
  3. Organizator – Polskie Hurtownie Dachowe S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, NIP: 8943042625, REGON: 387585058, sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727677, kapitał zakładowy: 106 000,00 zł.
  4. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w postaci hurtowni dachowej, współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o współpracy oraz będąca oddziałem sieci sprzedaży Organizatora. Aktualna lista Partnerów znajduje się na Stronie internetowej Programu oraz na stronie internetowej www.phd.pl w zakładce „Sieć sprzedaży”.
  5. Dostawca – producent produktów i elementów dachowych, który dostarcza je Partnerom, oraz który zawarł z Organizatorem umowę współpracy w ramach organizacji Programu i na jej podstawie przygotowuje promocje zakupowe do Programu.
  6. Programy promocyjne – ogólnodostępna lista zamieszczona w Aplikacji mobilnej Programu, określająca, jaka liczba punktów jest przyznawana za zakup danego asortymentu Dostawcy od Partnera przez Uczestnika, oraz określająca liczbę Punktów, które musi uzyskać Uczestnik, aby uzyskać możliwość wymiany Punktów na Nagrodę.
  7. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa budowlanego, która w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wyraziła chęć uczestniczenia w Programie, dokonała rejestracji w Aplikacji oraz spełnia i akceptuje warunki Regulaminu, jak również uczestniczy w Programie na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  8. Punkty – jednostki systemu punktowego, przyznawane Uczestnikom Programu za zarejestrowanie w Aplikacji mobilnej produktów objętych Programami promocyjnymi, wymienne na Nagrody.
  9. Strona internetowa Programu – strona internetowa pod adresem: www.solidnydekarz.phd.pl
  10. Aplikacja mobilna Programu, Aplikacja mobilna lub Aplikacja – aplikacja mobilna o nazwie „Solidny Dekarz” udostępniona do bezpłatnego pobrania w serwisach Google Play i App Store na urządzenia mobilne typu telefony komórkowe, smartfony, tablety etc., przeznaczona do obsługi Programu przez Organizatora i Uczestników.
  11. Konto Uczestnika lub Konto – indywidualne konto Uczestnika utworzone w Aplikacji mobilnej Programu.
 3. Program jest organizowany przez Organizatora. Program jest zarządzany przez Organizatora przy współpracy z każdym z Partnerów w dotyczącym go zakresie.
 4. Obsługa Uczestnika prowadzona jest przez Organizatora.
 5. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2Warunki uczestnictwa w Programie

 1. W Programie mogą brać udział Uczestnicy z wyjątkiem:
  1. osób fizycznych, które są w sposób bezpośredni lub pośredni, kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem, a także pracownicy tych osób;
  2. osób, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub handlowe, których przedmiotem jest pośredniczenie w sprzedaży produktów z oferty Organizatora;
  3. pracowników Organizatora, jak również najbliższych członków ich rodzin, tj. rodziców, rodzeństwa, małżonków i dzieci.
 2. Rejestracja i utworzenie Konta jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie.
 3. Rejestracja Uczestnika w Programie następuje w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Aplikacji mobilnej.
 4. W celu dokonania rejestracji i założenia Konta Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia formularza rejestracji, w tym podania adresu e-mail, numeru telefonu, numeru NIP, imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu stałego wykonywania działalności gospodarczej;
  2. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji bez zastrzeżeń oraz zapoznania się z Polityką prywatności dostępną na Stronie internetowej Programu w zakładce „Polityka prywatności”;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Programu;
  4. wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail oraz nadania hasła, za pomocą którego będzie mógł logować się na swoje Konto.
 6. Podczas rejestracji Uczestnik wybiera nazwę hurtowni z sieci PHD (Partnera), z którą współpracuje w ramach stałych stosunków gospodarczych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza dostępnego w Aplikacji mobilnej oraz zmiany danych osobowych podanych w Aplikacji jeśli Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie takich danych.

§ 3Zasady Programu

 1. Program polega na dokonywaniu przez Uczestników zakupów produktów od Partnerów, które objęte są Programami promocyjnymi ustalonymi pomiędzy Organizatorem a Dostawcami oraz rejestracji tych zakupów w Aplikacji mobilnej w celu przyznania Uczestnikowi Punktów wymiennych na Nagrody.
 2. Uczestnik może zbierać Punkty za zakupy dokonywane u wszystkich Partnerów. Punkty sumują się.
 3. Jeden Punkt równy jest jednej złotówce w ramach warunków poszczególnych Programów promocyjnych.
 4. Punkty zapisywane są na Koncie Uczestnika. Uczestnik ma prawo sprawdzenia stanu Punktów na Koncie w każdym czasie.
 5. Za każdy zakup Uczestnik otrzymuje Punkty zgodnie z obowiązującymi w dniu dokonywania zakupu Programami promocyjnymi, których aktualna wersja jest dostępna w Aplikacji mobilnej.
 6. Brak produktu na liście zawartej w Programach promocyjnych w dniu zakupu oznacza, że za jego zakup nie są przyznawane Punkty.
 7. Zakup może być dokonywany przez Uczestnika na swój rachunek lub na rachunek osoby niezarejestrowanej w Programie.
 8. Osoba niezarejestrowana w Programie może wskazać Uczestnika Programu, któremu przyznane zostaną Punkty związane z zakupem na jej rachunek produktów u Partnera. Zgoda Uczestnika na dopisanie takich punktów do jego Konta nie jest wymagana. Postanowienia Regulaminu w zakresie weryfikacji dokumentów stosuje się na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku zwrotu produktu, za którego zakup zostały przyznane Punkty, przyznane z tego tytułu Punkty zostaną anulowane i wykreślone z Konta Uczestnika.
 10. Organizator, w porozumieniu z Partnerem, w czasie trwania Programu, zastrzega sobie prawo do czasowego wprowadzania dla wszystkich lub wybranych Uczestników Programu dodatkowych promocji związanych z:
  1. zakupami produktów Partnera;
  2. pozyskiwaniem fachowej wiedzy produktowej udostępnionej na Stronie internetowej Programu;
  3. przesłaniu ankiet satysfakcji;
  4. rekomendacją (poleceniem) Programu innym firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa budowlanego, które w momencie polecenia nie są Uczestnikiem Programu;
  za udział w których będzie przydzielał Uczestnikom dodatkowe premie punktowe lub nagrody wg. zasad określonych w dedykowanych programach promocyjnych lub osobnych regulaminach. O terminach prowadzenia tego typu promocji i ich szczegółowych zasadach Organizator będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem na Stronie internetowej Programu, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub poprzez kierowaną do Uczestników korespondencję (wiadomość email, SMS).

§ 4Przyznawanie Punktów

 1. Przyznawanie Uczestnikowi Punktów za zakupy odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
 2. Uczestnik zgłasza zakup w Aplikacji poprzez przesłanie obrazu elektronicznego (np. zdjęcia, skanu) dowolnego dokumentu potwierdzającego zakup od Partnera produktów objętych Programem promocyjnym np. faktura, paragon, RW, rachunek z WZ itp. Dokument musi być czytelny, aby Organizator mógł dokonać jego weryfikacji. Dokument musi również zawierać wyszczególnienie liczby zakupionych produktów, która pozwoli naliczyć Punkty za dokonany zakup.
 3. Podczas rejestracji zakupu Uczestnik zobowiązany jest do podania lokalizacji realizowanej budowy, w związku z którą został dokonany zakup, oraz podania danych sprzedawcy, który obsługiwał sprzedaż Uczestnikowi u Partnera.
 4. Uczestnik przesyła za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zdjęcia realizowanej przez siebie budowy w postaci:
  1. co najmniej jednego zdjęcia z trwającego montażu każdego z zakupionych produktów objętych Programem promocyjnym;
  2. co najmniej jednego zdjęcia z zakończonego montażu produktów objętych Programem promocyjnym w ramach realizowanej budowy. Zdjęcie to może obejmować zbiorczo zamontowane elementy, jednakże powinny być one wyraźnie widoczne oraz rozpoznawalne.
 5. Po przesłaniu w Aplikacji dowodów zakupu oraz zdjęć z budowy Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych materiałów. Weryfikacja trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zakończenia budowy w Aplikacji.
 6. Jeżeli przesłane materiały wzbudzą wątpliwość Organizatora, może on zażądać udzielenia przez Uczestnika dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Brak udzielenia przez Uczestnika wyjaśnień w wyznaczonym terminie, jak również brak przyznania przez Organizatora Punktów po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zakończenia budowy w Aplikacji równoznaczny będzie z negatywną weryfikacją i brakiem przyznania Punktów.
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji przesłanych materiałów Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty zgodnie z obowiązującymi w dniu dokonywania zakupu Programami promocyjnymi, których aktualna wersja jest dostępna w Aplikacji mobilnej.
 8. Po przyznaniu przez Organizatora Punktów, saldo Punktów widoczne na Koncie Uczestnika ulegnie odpowiedniej aktualizacji.

§ 5Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Zamówienie Nagród odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Aplikacji mobilnej.
 2. Po zamówieniu Nagrody saldo Punktów na Koncie Uczestnika zostanie pomniejszone o wartość Punktów zgodnie z ich wartością przypisaną Nagrodzie w katalogu nagród.
 3. Zamówienie i dostawa Nagród są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w terminie dwudziestu jeden dni od dnia zamówienia Nagrody, chyba że wskazany zostanie inny termin.
 4. Wydanie Nagrody odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody pod ustalonym adresem, w ustalonym terminie, miejscu i czasie. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania przez Uczestnika, czego skutkiem będzie nieodebranie Nagrody, Nagroda nie podjęta przez Uczestnika od operatora pocztowego/kuriera będzie oczekiwać w siedzibie Organizatora na osobiste odebranie Nagrody przez Uczestnika przez okres 30 dni od dnia jej zwrotu pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody.
 6. Koszt wydania Nagrody ponosi Organizator.
 7. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.
 8. W przypadku braku wybranych Nagród w magazynie Partnera Nagroda może ulec zamianie na inną Nagrodę o podobnej wartości i parametrach technicznych wybraną przez Uczestnika. O takiej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.
 9. Zwrot Nagrody i ponowne przypisanie Punktów do Konta nie jest możliwe.
 10. Nagrody nie mogą być przyznawane za częściową dopłatą.
 11. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody nie jest możliwa.

§ 6Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Reklamacje lub inne nieprawidłowości w związku z uczestnictwem w Programie mogą być zgłaszane do Organizatora.
 2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora: Polskie Hurtownie Dachowe S.A., ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, lub mailowo na adres: marketing@phd.pl.
 3. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Brak informacji o rozpatrzeniu reklamacji nie będzie traktowany jako jej uwzględnienie.
 4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika w związku z Programem ograniczona będzie do kwoty 2 000,00 zł. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Organizator nie odpowiada za wady Nagrody.

§ 7Czas trwania Programu

 1. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z chwilą rejestracji Uczestnika w Aplikacji mobilnej i utworzenia przez niego indywidualnego Konta.
 2. Program zostaje wprowadzony na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.
 3. Organizator ma prawo w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu Programu, z zastrzeżeniem, że:
  1. Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem, aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników;
  2. Organizator umożliwi Uczestnikom w tym okresie zbieranie Punktów, a także wymianę Punktów na Nagrody zgodnie z Regulaminem.
 4. Termin rejestrowania przez Uczestników zakupów upływa nie później niż na 20 dni przed dniem zakończenia Programu.
 5. Termin wykorzystania przez Uczestników zebranych Punktów upływa nie później niż w dniu zakończenia Programu. Nagrody mogą być dostarczane po dniu zakończenia Programu.
 6. Po zakończeniu Programu, zebrane Punkty tracą ważność, a konta Uczestników są usuwane.
 7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości mailowej. Organizator ma obowiązek usunięcia Konta w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia oraz poinformowania o tym Uczestnika.
 8. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji drogą elektroniczną jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Ust. 7 zdanie ostatnie powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Organizator może usunąć Konto Uczestnika, jeśli w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy Uczestnik nie dokona rejestracji zakupu, za który przyznawane są Punkty.
 10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu w przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad Programu, o czym Uczestnik powinien zostać poinformowany. Wykluczenie Uczestnika z Programu uprawnia Organizatora do usunięcia Konta.
 11. Dzień usunięcia przez Organizatora Konta Uczestnika jest jednoznaczny z dniem zaprzestania uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Uczestnik traci wszelkie zebrane Punkty.

§ 8Bezpieczeństwo i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Uczestnik zobowiązany jest chronić dane niezbędne do logowania oraz dostępu do Aplikacji przed użyciem przez osoby trzecie.
 2. Organizator ani Partner nie odpowiadają za nieautoryzowane użycie ww. danych lub Aplikacji.
 3. Dane osobowe osób fizycznych są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programu i realizacji postanowień jego Regulaminu, na co osoby te wyrażają zgodę przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w Aplikacji mobilnej, o którym mowa w § 2 ust. 3 i następne.
 4. Dane osobowe osób fizycznych biorących udział w Programie są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Programie jest Organizator: Polskie Hurtownie Dachowe S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, NIP: 8943042625, REGON: 387585058, sad rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727677, kapitał zakładowy: 106 000,00 zł.
 6. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.phd.pl w zakładce „RODO”.

§ 9Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Programu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
  1. udostępnienie Regulaminu na Stronie internetowej Programu;
  2. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom Kont w Aplikacji mobilnej, na których gromadzone są Punkty;
  3. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Strony internetowej Programu, a w przypadku zarejestrowanych Uczestników poprzez odinstalowanie Aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym Uczestnika.
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, zaś w przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej dodatkowym warunkiem jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego posiadającego system operacyjny Android 5.0 lub iOS 11.
 5. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 6. Organizator informuje, że korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z wystąpieniem typowych zagrożeń po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.
 8. Firmy Apple ani Google, będący właścicielami sklepów, w których nieodpłatnie dostępna będzie Aplikacja mobilna, nie są w żaden sposób powiązane z organizacją Programu.

§ 10Kwestie podatkowe

 1. Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Nagrody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Płatnikiem podatku dochodowego od Nagrody jest Organizator na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 11Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 2. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie.
 3. Jakiekolwiek spory odnoszące się do obowiązku zapłaty, a wynikające z niniejszego Regulaminu, będą załatwiane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Programu.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Partnerów, jest umieszczony w Aplikacji mobilnej oraz na Stronie Internetowej Programu.
 7. Organizator ma prawo w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia dokonywać zmian w Programach promocyjnych oraz w katalogu nagród.
 8. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, powiadamiając o tym Uczestnika drogą elektroniczną wysyłając mu wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail z 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku sprzeciwu Uczestnika, przyjmuje się, że zmiana została zaakceptowana przez Uczestnika. Sprzeciw Uczestnika równoznaczny będzie z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

Partnerzy programu

Galeco Sp. z o.o.
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
AHI Roofing Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
IVT Sp. z o.o.
VELUX Polska Sp. z o.o.
ARDL
Rawlplug S.A.
Gebr. Laumans GmbH & Co. KG Ziegelwerke
AVALINE
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.